Geschiedenis Bond van eurythmisten

De “Nederlandse Bond van Eurythmisten” werd opgericht op 31 Mei 1967 en

koninklijk goedgekeurd op 15 september 1967. De oprichting van de Bond werd vermeld in de Nederlandse Staatscourant (nr 210) van 27 oktober 1967 onder Vereniging nr 1245: Nederlandse Bond van Eurythmisten. De Bond werd aangegaan voor een periode van 29 jaar en 11 maanden (dus tot 1997). In een eerdere opzet van de statuten, gevonden in de papieren van Beatrijs Grasewitz-van Bemmelen, stond het volgende: “Bij verstrijken van dit tijdvak wordt de Bond opnieuw aangegaan voor eenzelfde tijd”. De lidmaatschapskaart van Beatrijs is ondertekend door de eerste voorzitter Annemarie Ehrlich en secretaresse Lilly Ertinger.

Annemarie Ehrlich werd als voorzitter opgevolgd door Anneke Baron en deze later door Bertram van Mansveld. De stap tot oprichting van de Bond werd als noodzakelijk ervaren (zie de oorspronkelijke statuten).

Het doel van de Bond was, om de euritmisten, die meestal in hun eentje in een school werkten en daardoor op zichzelf stonden, een platvorm voor ontmoeting te geven, bijscholingen te organiseren, en ook te pogen steun te verlenen aan collega’s in conflicten met de werkgever.

Wat werd er gedaan door het bestuur?

* Er werd jarenlang een januaridag georganiseerd, met Werner Barfod (30 jaar lang opleider aan de Academie voor Euritmie en leider van het Nederland Euritmie Ensemble).
* Er werd elk jaar een boekje met adressen van bondsleden verstuurd.
* Twee maal per jaar kwam het bondsblaadje “Berichten” uit, waarin collega’s artikelen schreven, artikelen uit andere landen werden opgenomen, aankondigingen geplaatst werden voor cursussen en opvoeringen, de nieuwe publicaties over het vak gerecenseerd werden en herinneringen aan overleden collega’s werden gedeeld. Het werd vormgeven met een gedicht, er was een logo ontworpen door Hans Dieter Appenroth,de lay-out, het drukken en de verzending werden verzorgd door leden (Johannes Treuren, Wolf Reurik, Jose Vlaar, Alex Barbais).
* Er werden bijscholingen georganiseerd, zowel pedagogische thema’s alsook spraak en communicatie. Tevens werden er kunstzinnige weekenden georganiseerd. Er bestond geen puntensysteem of accreditatie, iedereen nam deel naar interesse en behoefte.
* 7 jaar lang organiseerde Noor Elffers 4x per jaar onderbouw- bijeenkomsten.
* Opdracht tot publicatie en uitgave van “Wat beweegt jou?” voor het 100 jarig bestaan van de euritmie in Nederland in 2012.
* Organiseren van jubilea, zoals het 100 jarig bestaan van de euritmie.
* Gesprekspartner zijn in de Vrije Scholen om de aanstellingssituatie van de euritmist en de noodzakelijke condities voor de euritmie in de school te bespreken. Door de jaren heen zijn er vele stukken geschreven en vele pogingen gedaan door meerdere besturen. Waarbij een punt bleek dat de Bond geen juridische persoon was en er weinig afgedwongen kon worden, zoals bijvoorbeeld een vakbond dat zou kunnen proberen.

Het leven van de Bond had een zeer wisselende energie: soms bloeide het en waren er bijeenkomsten met 30-40 deelnemers, sommige perioden was er een bestuur dat op de achtergrond een en ander levendig probeerde te houden.
Dat heeft alles te maken met de geschiedenis en ontwikkeling van de euritmie in Nederland zelf. Vanuit kunstzinnige achtergrond is daar een mooi boek over verschenen in 2012: “100 jaar euritmie in Nederland”, door Imke Jelle van Dam.

Maar soms zat men ook bijeen omdat de scholen hun beleid wilden veranderen en de euritmist in de knel kwam qua aanstelling en waardering voor dit bijzondere vak.

Het verstrijken van de datum van die eerste 30 jaar werd niet opgemerkt door het toen zittende bestuur, pas 14 jaar later viel dat op doordat iemand in de statuten
keek.
Toen het boven tafel kwam dat de Bond officieel niet meer bestond als ingeschreven orgaan heeft het toen zittende bestuur weliswaar nog een tijdje als zodanig stand gehouden en werd o.a. nog de overstap gemaakt naar digitale nieuwsbrieven. Het was echter duidelijk dat de Bond op de oude manier niet meer veel betekenis had.

Van de pas afgestudeerde collega’s kwamen er nog maar weinig nieuwe leden bij en de euritmietherapeuten hadden al vele jaren hun eigen vereniging met accreditatie en nascholingsplicht, beroepsverzekering etc. (zodat er via de aanvullende verzekering gedeclareerd kon worden). Waarom een Bond van euritmisten opnieuw leven inblazen terwijl het leek dat er weinig behoefte aan bestond?

In de Jaarvergadering van 28 april 2012 werd het opheffen van de Bond als thema gesteld samen met de vraag wat de leden wilden. Er melden zich veel collega’s die mee wilden denken over het voortbestaan van de Bond. Daaruit vormde zich een groep van negen mensen die een jaar lang maandelijks bij elkaar kwam onder de naam “overgangsgroep”. Er werd een enquête verstuurd naar alle collega’s om te onderzoeken hoeveel collega’s een nieuwe bond van belang achtten en wat het belang van een nieuwe bond zou kunnen zijn.

Met een nog kleinere groep werd vervolgens de “Nederlandse Vereniging van Euritmisten” (NVvE) opgericht, statuten geformuleerd en de eerste stappen gezet tot uitnodiging van lidmaatschap. Onder visie en missie lees je welke doelen daarachter staan.